Tìm kiếm

Lớp 12

bài viết

Top 245 Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và Hợp chất quan trọng, thường gặp Lê Thị Thúy Hằng Top 245 Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và Hợp chất quan trọng, thường gặp - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
862
FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
29
FeCl2 + KOH → KCl + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + KOH → KCl + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
29
FeCl2 + NaOH → NaCl + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + NaOH → NaCl + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
36
FeCl2 + Cl2 → FeCl3 | FeCl2 ra FeCl3 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + Cl2 → FeCl3 | FeCl2 ra FeCl3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
26
Fe + Cl2 → FeCl3 | Fe ra FeCl3 Lê Thị Thúy Hằng Fe + Cl2 → FeCl3 | Fe ra FeCl3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
246
FeCl2 + HNO3 → H2O + NO↑ + Fe(NO3)3 + FeCl3 | FeCl2 ra Fe(NO3)3 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + HNO3 → H2O + NO↑ + Fe(NO3)3 + FeCl3 | FeCl2 ra Fe(NO3)3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
20
FeCl2 + HNO3 → H2O + HCl + NO2↑ + Fe(NO3)3 | FeCl2 ra Fe(NO3)3 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + HNO3 → H2O + HCl + NO2↑ + Fe(NO3)3 | FeCl2 ra Fe(NO3)3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
23
FeCl2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + HCl + SO2↑ | FeCl2 ra Fe2(SO4)3 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + HCl + SO2↑ | FeCl2 ra Fe2(SO4)3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
31
FeCl2 + H2SO4 → HCl + FeSO4 | FeCl2 ra FeSO4 Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 + H2SO4 → HCl + FeSO4 | FeCl2 ra FeSO4 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
28
FeCl2 → Cl2↑ + Fe | FeCl2 ra Fe Lê Thị Thúy Hằng FeCl2 → Cl2↑ + Fe | FeCl2 ra Fe - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
30
Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Fe(NO3)3 + BaSO4↓ | Fe2(SO4)3 ra Fe(NO3)3 Lê Thị Thúy Hằng Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Fe(NO3)3 + BaSO4↓ | Fe2(SO4)3 ra Fe(NO3)3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
37