Tìm kiếm

Lớp 10

bài viết

Sách bài tập Tin học 10 Bài 24 (Kết nối tri thức): Xâu kí tự Uyên Sách bài tập Tin học 10 Bài 24: Xâu kí tự | SBT Tin 10 Kết nối tri thức - Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
374
Các biểu thức lôgic sau trả về giá trị gì? "01" in "10101" Uyên Các biểu thức lôgic sau trả về giá trị gì? "01" in "10101" - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
24
Giả sử s = "Thời khoá biểu" thì len(s) bằng bao nhiêu Uyên Giả sử s = "Thời khoá biểu" thì len(s) bằng bao nhiêu. - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
11
Sách bài tập Tin học 10 Bài 23 (Kết nối tri thức): Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách Uyên Sách bài tập Tin học 10 Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách | SBT Tin 10 Kết nối tri thức - Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
123
Trong danh sách các địa danh du lịch có thể có địa danh xuất hiện nhiều lần. Viết chương trình Uyên Trong danh sách các địa danh du lịch có thể có địa danh xuất hiện nhiều lần. Viết chương trình - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
13
Cho danh sách A gồm tên một số địa danh du lịch của Việt Nam, ví dụ "Hồ Gươm", "Mù Cang Chải",... Uyên Cho danh sách A gồm tên một số địa danh du lịch của Việt Nam, ví dụ "Hồ Gươm", "Mù Cang Chải", - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
12
Cho dãy số [1, 2, -5, 5, 8, -8]. Em hãy viết chương trình chèn xâu "Số âm" vào sau phân tử Uyên Cho dãy số [1, 2, -5, 5, 8, -8]. Em hãy viết chương trình chèn xâu "Số âm" vào sau phân tử - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
12
Cho A là một danh sách gồm các số nguyên. Em hãy viết các câu lệnh xoá tất cả các phần tử Uyên Cho A là một danh sách gồm các số nguyên. Em hãy viết các câu lệnh xoá tất cả các phần tử - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
15
Giải mã. Giả sử một bản rõ được mã hoá theo phương pháp tịnh tiến kí tự với khoá k < 5 Uyên Giải mã. Giả sử một bản rõ được mã hoá theo phương pháp tịnh tiến kí tự với khoá k < 5- Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
9
Mã hoá. Để bảo mật nội dung một văn bản khỏi những người không có thẩm quyền tình cờ... Uyên Mã hoá. Để bảo mật nội dung một văn bản khỏi những người không có thẩm quyền tình cờ..- Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
12
Dãy Fibonacci. Dãy số Fibonacci được xác định như sau: F0 = 0, F1 = 1, ...., Fn = Fn-1 + Fn-2 ... Uyên Dãy Fibonacci. Dãy số Fibonacci được xác định như sau: F0 = 0, F1 = 1, ...., Fn = Fn-1 + Fn-2 ... - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
9
Cho A là một danh sách gồm các số nguyên. Em hãy viết các câu lệnh tạo và in ra Uyên Cho A là một danh sách gồm các số nguyên. Em hãy viết các câu lệnh tạo và in ra - Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 10.
21